Bê tông La Mã có độ bền nghìn năm, cho đến giờ khoa học mới có thể giải thích

09/09/2017  By Le Thi Kim Thoa