/* Chèn tuyết rơi*/ // Nút Call Dien Thoai  

Quy định thanh toán