Một người đã từng khinh miệt những người đi lễ nhà thờ – bây giờ trở thành linh mục

13/03/2017  By Le Thi Kim Thoa