/* Chèn tuyết rơi*/ // Nút Call Dien Thoai  

Điều khoản chung