Cơn bão lạ như trong Kinh thánh, giúp bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của ISIS

14/01/2017  By admin_carnival