Chương trình Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 (13 – 15/08/2017)

11/08/2017  By Le Thi Kim Thoa